06-4347 5558  -    info@avilacoaching.nl

Algemene voorwaarden

 

Avila coaching, ingeschreven bij de KvK onder nr. 17278143

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten van opdrachtgever. Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Avila coaching een overeenkomst sluit tot het verzorgen van trainingen, workshops, cursussen, opleidingen (hierna genoemd ‘training’) of coaching ongeacht of de opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt aan de training of coaching. De coachklant of deelnemer kan ook de opdrachtgever zijn.

1.2. Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn alleen bindend als ze door Avila coaching schriftelijk zijn bevestigd.

1.3. De overeenkomst komt tot stand door het schriftelijk, per e-mail of mondeling bevestigen van de aanmelding door Avila coaching.

Artikel 2: Inschrijvingen workshops, trainingen, opleidingen

2.1. Alle trainingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen; zulks ter beoordeling van opdrachtnemer.

2.4. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Artikel 3: Annulering en wijziging trainingen

3.1. Annulering van een opdracht dient schriftelijk en aangetekend per post te geschieden of door een door Avila coaching bevestigde mail. De datum van de poststempel van dit schrijven geldt als bepalend inzake de aanzegdatum.

3.2. In geval van verhindering van een deelnemer is opdrachtgever gerechtigd bij aanvang van de betreffende training een vervanger te sturen, mits deze voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.

3.3. Annulering of het verschuiven naar een andere trainingsdatum is tot 1 maand (30 dagen) vóór aanvang kosteloos mogelijk. Bij annulering tussen 30 dagen tot 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht. Dit geldt ook voor de eventueel nog openstaande bedragen bij gespreide betaling.

3.4. Tussentijds annuleren (na aanvang van de cursus) is niet mogelijk. Opdrachtgever is alsdan volledige betaling verschuldigd.

3.5. Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige trainingskosten verschuldigd.

3.6. Opdrachtnemer behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van trainingen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

3.7. Indien de deelname is verhinderd door aangetoonde buitengewone omstandigheden (overmacht) kan Avila coaching de deelnemer toestaan op een andere datum aan dezelfde training deel te nemen e.e.a. ter beoordeling van Avila coaching.

3.8. Avila coaching heeft het recht om – met duidelijke opgaaf van reden – de training te annuleren of een deelnemer weigeren deel te nemen, in welk geval deelnemer recht heeft op volledige terugbetaling van het aan Avila coaching betaalde bedrag voor deze training.

Artikel 4: Afmelding coaching

4.1. Afspraken dienen minimaal 24 uur vóór de overeengekomen coachingssessie te worden afgezegd. Afmeldingen na dit tijdstip worden volledig in rekening gebracht.

Artikel 5: Betaling training

5.1. In beginsel dient de opdrachtgever de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, in alle gevallen 14 dagen vóór aanvang van de training, of indien aanmelding op kortere termijn geschiedt vóór aanvang van de training, binnen het gestelde termijn op de factuur.

5.2. De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de aanmeldingsvoorwaarden van de betreffende training vermeld staat.

5.3. In overleg is betaling van de gehele vordering in termijnen mogelijk. Hiervoor worden incasso- en administratiekosten in rekening gebracht, afhankelijk van de totale kosten en het aantal termijnen. De vordering van deze deeltermijnen wordt via automatische incasso geïnd op de vooraf overeengekomen termijndatum. De eerste termijn dient voldaan te zijn 14 dagen vóór de startdatum van de opleiding.

5.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht aan Avila coaching in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

Artikel 6: Betaling coaching

6.1. Coachingssessies worden achteraf in rekening gebracht en dienen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn te worden voldaan.

6.2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht aan Avila coaching in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

Artikel 7: Intellectuele eigendom

7.1. Het auteursrecht op de door Avila coaching uitgegeven brochures, manuals, trainingsmaterialen, cursusboeken, oefenkaarten en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen "materialen", berust bij Avila coaching, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Avila coaching zullen door de opdrachtgever noch de deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

7.2. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Avila coaching berust uitsluitend bij Avila coaching.

Artikel 8: Uitvoering van de opdracht

8.1. Indien de opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

8.2. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer streeft ernaar om geplande trainingsdagen te allen tijde door te laten gaan. Bij onvoorziene omstandigheden zal opdrachtnemer (indien mogelijk) zorgdragen voor een vervangend trainingsdeel.

Artikel 9: aansprakelijkheid

9.1.Avila coaching spant zich in om de gegeven training en/of coaching naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Avila coaching heeft geen resultaatverplichting en de deelnemer/coachklant is zich bewust dat het resultaat van de training of coaching/behandeling onder meer afhankelijk is van zijn of haar inspanning.

9.2. Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van opdrachtnemer, voorzover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, tenzij de aansprakelijkheid en voorzover Avila coaching terzake is verzekerd en de verzekeraar tot uitkering overgaat.

9.3. Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen de opdrachtnemer aan opdrachtgever terzake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

9.4. Avila coaching is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

9.5. Aan de inhoud van de brochure, website en manuals van Avila coaching kunnen geen rechten worden ontleend.

9.6. Avila coaching staat op geen enkele wijze in voor en neemt op geen enkele wijze aansprakelijkheid op zich voor hetgeen een deelnemer doet met de opgedane kennis in de training.

9.7. Alle eventuele aansprakelijkheid van Avila coaching is steeds beperkt tot het bedrag dat aan de deelnemer in rekening is gebracht. Dit is ook het geval indien de training door Avila coaching wordt geannuleerd.

Artikel 10: Overige bepalingen

10.1. Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.

 

Schoolstraat 13                                           Tel. +31 (0) 413 303848                                  www.avilacoaching.nl

5473 GD Heeswijk-Dinther                      B.g.g. 06 4347 5558                                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

BTW NL8220.58.406.B.01                      KvK Brabant 17278143                                   Triodos bank NL83TRIO0390453323

Contactinformatie

Avila coaching
Gerard Smuldersstraat 32
5966 NT America (Horst aan de Maas) 

Jonker Speelmanstraat 10
5473 CB Heeswijk-Dinther (Bernheze)

    Andrea: 06-4347 5558
   Harry: 06-2113 9270
   info@avilacoaching.nl

Bereikbaarheid

Onze praktijk voor coaching en therapie is gevestigd in America (Horst aan de Maas, Noord-Limburg) en Heeswijk-Dinther (Bernheze, Noord-Brabant). Er is voldoende gratis parkeerruimte in de straat.

Avila  coaching in America is ook goed bereikbaar via openbaar vervoer vanuit Horst-Sevenum (trein) en buslijn 279, op fietsafstand van Venray.
Avila coaching in Heeswijk-Dinther is bereikbaar met buslijn 158 vanuit Veghel en Den Bosch, of per fiets vanuit Schijndel, Veghel (Meijerijstad), Berlicum, Middelrode, Den Dungen (Sint-Michielsgestel), Heesch, Nistelrode, Vorstenbosch en Uden.